WOLK                                                                      

ik siet yn beam nei it lijen                                           
lilkens wie in wolk om my hinne              
yn it takken bosk                                              

en yn dy wolk                                   
wurden fan him               
      syn mem
en my             

syn heit is in fgeltsjeman                    
dy't de witte ble droech yt    

de ble smakket      
           nei waskpoeier

                          syn omke wennet yn mexico
en wy binnne stil as syn mem                 
nei por favor sjocht                 

ik siet yn beam           
nei it lijen                         

sit dr                                   
noch                                            

 

 

WOLK                                                          

ik zat in de boom na de ruzie                            
  woede was een wolk om mij heen
in het takkenbos                               

en in die wolk                    
  woorden van hem
                         zijn moeder
     en mij

 zijn vader is een vogeltjesman
           die het witte brood droog eet

           het brood smaakt
                           naar waspoeder

                                    zijn oom woont in mexico
     en wij zijn stil als zijn moeder
naar por favor kijkt      

    ik zat in die boom
na de ruzie               

zit daar                       
nog
                           

 

Tsead Bruinja

 

www.tseadbruinja.nl

Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja is vanaf vrijdag de nieuwe Dichter des Vaderlands.
                                www.nrc.nl                                   17I'19

                               www.vn.nl - poeziepodcast              18I'19